Αρχαιολογικός Χώρος Αρύ

Η συστηματική ανασκαφή στην περιοχή Αρύ βρίσκεται περίπου 10 χλμ βορειοδυτικά από τη σύγχρονη πόλη του Λαυρίου. Η τοποθεσία ήταν στην αρχαιότητα ένας από τους μεγαλύτερους τομείς εξόρυξης και μεταλλουργικών δραστηριοτήτων, όπως μαρτυρείται από πολλά επίγεια και υπόγεια μεταλλεία, εγκαταστάσεις πλυσίματος και εμπλουτισμού μεταλλεύματος και μεταλλουργικούς κλιβάνους. Η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων μεταλλουργικών υπολειμμάτων, όπως σκωρίες, ορυκτά και λιθάργυρος (προϊόν παραγωγής ασημιού), υποδηλώνει ότι τα αρχαία πλυντήρια πιθανότατα έχουν χρησιμεύσει αρχικά για την παραγωγή αργύρου από μεταλλεύματα που φέρουν μόλυβδο, που εξήχθησαν από πολλά επίγεια και υπόγεια μεταλλεία χιλιόμετρα μακριά και σε μεταγενέστερη περίοδο για ανάκτηση μολύβδου από το λιθάργυρο με μείωση των μεταλλουργικών κλιβάνων (από τους P. E. Tsakiridis, C. Tsaimou, P. Oustadakis, G. D. Papadimitriou, 2008. Investigation of ancient lead slags from “Ari” at Lavrion and related metallurgical recycling activities, 5th Symposium of The Hellenic Society of Archaeometry (HSA)).