Οργάνωση

Οργανωτική δομή

Το υποψήφιο προς ένταξη Γεωπάρκο Λαυρεωτικής διοικείται από έναν φορέα διαχείρισης που υπάγεται στην ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ, μια εταιρεία ανάπτυξης που ανήκει στον Δήμο Λαυρεωτικής. Μέσα από τις δραστηριότητες της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ, ο Δήμος Λαυρίου λειτουργεί όλα τα κοινωνικά και αναπτυσσόμενα έργα.

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Γεωπάρκου ορίστηκε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής και Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος της ΔΑΝΕΤΑΛ Α.Ε. κ. Χ.Zαγουρής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γεωπάρκου ορίστηκε η Ευγενία Μωραίτη, Γεωλόγος /Παλαιοντολόγος ΕΑΓΜΕ.

Συγκροτήθηκε Ομάδα Γεωπάρκου αποτελούμενη από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων

 • Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών
 • Εθνικός Δρυμός Σουνίου
 • Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΕΜΠ)
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
 • Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής (Ε.ΜΕ.Λ.)
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα Υμηττού και Ν.Α. Αττικής
 • Μπίτζιος Δημήτριος (Δρ.  Γεωλόγος, πρώην Διευθυντής του τμήματος κοιτασματολογίας του ΙΓΜΕ)

Συστάθηκε επίσης και Γραφείο Γεωπάρκου αποτελούμενο από την Δήμητρα Πάλλη, Ηρακλή Κατσαρό, Δημήτριο Πανάγιος, Νίτσα Μαργαρίτη, Μαριλέννα Μαρμάνη και Βασιλική Μπερσάκη (Γεωλόγο/συμβασιούχο ΕΑΓΜΕ).

Αντικείμενο & κριτήρια συγκρότησης Φορέα Διαχείρισης

Αντικείμενο του Φορέα Διαχείρισης του Γεωπάρκου είναι:

 • Να διαμορφώνει τη στρατηγική ανάπτυξης του γεωπάρκου και να αναπτύσσει προτεραιότητες
 • Να αναπτύσσει δέσμες μέτρων που σχετίζονται μεταξύ τους με σκοπό να υπηρετεί αυτές τις προτεραιότητες, να αναλύει τα μέτρα σε συγκεκριμένες δράσεις, να προϋπολογίζει κόστος, να εξασφαλίζει πόρους για την υλοποίηση των δράσεων, να κατανέμει την ευθύνη και να διαμορφώνει χρονοπρόγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης
 • Να ορίζει δείκτες μέτρησης για την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης κάθε δράσης, να εισάγει δείκτες αξιολόγησης του αποτελέσματος (άμεσου, ενδιάμεσου και απώτερου), να προβλέπει μηχανισμούς παρακολούθησης για την έγκαιρη επισήμανση προβλημάτων και την υλοποίηση διορθωτικών δράσεων.
 • Να διασφαλίζει συνολικά τη βιωσιμότητα του πάρκου από κάθε άποψη. Από περιβαλλοντική άποψη, έχει αντικείμενο να διασφαλίζει τους φυσικούς ή ανθρωπογενείς πόρους που συνθέτουν τους γεωτόπους. Από οικονομική άποψη, να επιδιώκει υγιή διαχείριση του πάρκου, που συνίσταται στην αποτελεσματική δαπάνη των διατιθέμενων πόρων και στη μεγιστοποίηση των ταμιακών εισροών. Από κοινωνική άποψη, να διαχέει τα οφέλη, γνωστικά – επιστημονικά, εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά σε ευρύτατο κοινό.

Αντλώντας τόσο από τις επιτυχίες, όσο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλοι Φορείς Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων στην Ελλάδα, κύρια κριτήρια συγκρότησης του Φορέα Διαχείρισης, είναι:

 • Να προσδοκάται βάσιμα ότι μπορεί σύντομα να αποκτήσει κύρος και αποδοχή ως ικανός Διαχειριστής.
 • Να υπάρχει εξ αρχής ισχυρή τοπική παρουσία και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, με παράλληλο περιορισμό του ρόλου φορέων της κεντρικής διοίκησης.
 • Να διατηρεί ίση βαρύτητα μεταξύ των προστατευτικών/ περιβαλλοντικών και των αναπτυξιακών/κοινωνικών επιδιώξεων και λειτουργιών.
 • Να λειτουργεί χωρίς άμεση και πλήρη εξάρτηση από πόρους προϋπολογισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αφού όμως εξασφαλίσουν αρχικά τα αναγκαία στοιχεία υλικής και άυλης περιουσίας.

Όλες οι ενότητες στόχων, λειτουργιών και δράσεων που συναποτελούν το Σχέδιο Διαχείρισης του Δυνητικού Γεωπάρκου, η Οικολογική – Περιβαλλοντική, η Επιστημονική και η Αναπτυξιακή ενότητα πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία, χωρίς να θυσιάζεται μία προκειμένου να υπηρετηθεί άλλη. Για να διευκολύνεται η επίτευξη ισορροπίας, αναγκαία κριτήρια συγκρότησης του διαχειριστικού σχήματος θεωρούνται τα εξής:

 • Να διασφαλίζεται ανεξαρτησία των μονάδων που έχουν αρμοδιότητα να αποφασίζουν και να αξιολογούν και κρίνουν την υπηρέτηση των στόχων κάθε επιμέρους ενότητας.
 • Να διασφαλίζεται ανεξαρτησία της μονάδας εφαρμογής των δράσεων από τις μονάδες αξιολόγησης, με παράλληλη δημιουργία αυτόματων μηχανισμών ελέγχου της αποτελεσματικότητάς της.

Ο Πρόεδρος έχει ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος. Στηρίζεται στην Υπηρεσία της ΔΑΝΕΤΑΛ για να φέρει σε πέρας το έργο του Γεωπάρκου. Η Ομάδα Γεωπάρκου και ο Πρόεδρος έχουν επίσης αντικείμενο να προετοιμάζουν και να προτείνουν το πρόγραμμα δράσης διασφαλίζοντας επαρκή και αποτελεσματική επικοινωνία με όλα τα μέλη της ομάδας του Γεωπάρκου και του Γραφείου του Γεωπάρκου. Στην υλοποίηση των δράσεων, η Υπηρεσία μεγιστοποιεί τη συνεργασία με το ΤΠΠΛ, το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού, και του Φορέα Διαχείρισης Σχινιά- Μαραθώνα-Υμηττού και Ν.Α Αττικής, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης συνεργειών (π.χ. εγκατάσταση κατόπιν συμφωνίας των κέντρων ενημέρωσης για το Γεωπάρκο σε συνάφεια με τα κέντρα που λειτουργούν οι άλλοι φορείς).

Και τέλος πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με τους φορείς-συλλόγους-συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Γεωπάρκου.