Πανίδα

Ως κάποια από τα σημαντικότερα είδη ορνιθοπανίδας αναφέρονται  τα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΚ που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή SPA (ΖΕΠ) «Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα Πατρόκλου» με κωδικό GR3000014. Το παραποτάμιο οικοσύστημα του ρέματος Ελαιοχωρίου αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα είδη της πανίδας για τους εξής λόγους:

  • Δύναται να προσελκύσει είδη της παρυδάτιας μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας.
  • Αποτελεί σημαντικό βιότοπο για είδη αμφιβίων και ασπονδύλων.
  • Αποτελεί σημαντική πηγή εύρεσης νερού για πολλά είδη της πανίδας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ξηροθερμικής περιόδου.

Οι θαμνώδεις εκτάσεις αποτελούν τον βέλτιστο βιότοπο για πολλά είδη της ερπετοπανίδας και αποτελεί επίσης χώρο διατροφής για άλλα είδη όπως π.χ. των αρπακτικών πουλιών. Το γεγονός ότι σε μεγάλο τμήμα της περιοχής μελέτης υπάρχουν δομημένες εκτάσεις, τα είδη της πανίδας που συνήθως εμφανίζονται, αναμένεται να είναι εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν ως χώρους διατροφής φρυγανικές εκτάσεις και είναι προσαρμοσμένα να διαβιώνουν πλησίον ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Πρόκειται δηλαδή για είδη τα οποία έχουν συνηθίσει και αποδεχτεί την ανθρώπινη παρουσία η δε διαβίωσή τους επιτυγχάνεται και εντός ανθρωπογενών συστημάτων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα είδη της ορνιθοπανίδας τα οποία εμφανίζονται συνήθως εντός της περιοχής μελέτης.

panida_lavreotiki

Από τα θηλαστικά σημαντικότερο είδος αποτελεί η Monachus monachus (Μεσογειακή Φώκια) η οποία αποτελεί είδος προτεραιότητας σύμφωνα με την οδηγία 92/43 ΕΟΚ και έχει παρατηρηθεί στη θαλάσσια περιοχή της Περιοχής Natura 2000: Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου, η οποία εκτείνεται νότια του ακρωτηρίου Σουνίου και Περιμετρικά της Νησίδας Πατρόκλου. Δεν αναμένεται η παρουσία της Μεσογειακής Φώκιας στην θαλάσσια περιοχή του Λαυρίου, η οποία γειτνιάζει άμεσα με τους γεωτόπους, λόγω των υφιστάμενων έντονων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (Λιμάνι Λαυρίου, κίνηση Σκαφών, ύπαρξη λουόμενων, οικιστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες πλησίον της θάλασσας κ.ά.).

Από τα θηλαστικά αναμένεται η παρουσία των εξής ειδών: Εrinaceus concolor (σκαντζόχοιρος), Lepus europaeus (λαγός), Apodemus sylvaticus (Δασοποντικός), Rattus rattus (Μαυροποντικός), Mus domesticus (Σταχτοποντικός), Vulpes vulpes (Αλεπού), Mustela nivalis (Νυφίτσα), Martes foina (Κουνάβι), Meles meles (Ασβός). Επίσης, αναμένεται να παρουσιάζονται και είδη Χειροπτέρων στα σπήλαια, στις βραχοπλαγιές αλλά και στα ερειπωμένα κτήρια της περιοχής. Όσον αφορά τα αμφίβια είδη έχει αναφερθεί το είδος Bufo viridis (πρασινόφρυνος) ο βέλτιστος βιότοπος του οποίου θεωρείται το ρέμα Ελαιοχωρίου. Από τα ερπετά έχει αναφερθεί για την περιοχή ΦΥΣΗ 2000 η παρουσία δύο ειδών που ανήκουν στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ και είναι τα εξής: Testudo hermanni (Μεσογειακή Χελώνα) και Testudo marginata (Κρασπεδοχελώνα). Άλλα ερπετά που έχουν αναφερθεί στην ίδια περιοχή είναι τα εξής: Chalcides ocellatus (Λιακόνι), Vipera ammodytes (Οχιά).

Στην περιοχή  Σούνιο- Νησίδα Πατρόκλου έχει επίσης αναφερθεί η παρουσία ορισμένων ενδημικών ειδών ασπονδύλων που είναι τα εξής: Anisoplia tritici, Lindholmiola barbata, Poecilimon propinquus, Tanyproctus reichei1.