Στόχοι

Στόχοι

Οι στόχοι της προστασίας και ανάδειξης του γεωπάρκου είναι οι εξής:

Περιβάλλον: Προστασία των γεωτόπων από ανθρωπογενείς επεµβάσεις και ενίσχυση της επιστηµονικής έρευνας σε θέµατα γεωλογίας, τεχνολογίας που σχετίζεται με τις γεωεπιστήμες καθώς και οικολογίας, κυρίως στις σχέσεις µεταξύ ειδών και γεωσυστηµάτων. Επίσης, προαγωγή της περιβαλλοντικής παιδείας και εκπαίδευσης µε φιλικές προς τη φύση µεθόδους συµµετοχής των πολιτών της προστασίας – διαχείρισης και ανάδειξης γεωτόπων  μέσω ενός Δικτύου γεωδιαδρομών

Χωροταξία: Διαµόρφωση των αναγκαίων χώρων και πρόβλεψη της πλέον αναγκαίας υποδοµής µε σκοπό την οργάνωση, διευκόλυνση ή προσέλκυση των επισκέψεων στους γεώτοπους με εκτίµηση της μέγιστης δυνατής επιτρεπόµενης παρέµβασης και του αντίστοιχου ανώτατου αριθµού επισκέψεων την ίδια στιγµή χωρίς να δηµιουργείται ζήτηµα υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Παρεμπόδιση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στη διατήρηση των γεωτόπων και σύνταξη ενός γενικότερης αποδοχής σχεδίου και προγράµµατος δράσης μέσω κατάλληλου συντονιστικού και διαχειριστικού οργάνου, προκειµένου οι οιεσδήποτε και οι εκάστοτε παρεµβάσεις των τοπικών και περιφερειακών φορέων να εντάσσονται στα πλαίσια µιας ενιαίας στρατηγικής.

Κοινωνία: Ο όλος σχεδιασµός και διαχείριση της περιοχής του γεωπάρκου  να γίνει στο πλαίσιο ανοικτών και συµµετοχικών διαδικασιών, προκειµένου τα τυχόν διαφορετικά και αντιτιθέµενα συµφέροντα και ενδιαφέροντα των παραγωγών στην περιοχή, άλλων οµάδων πληθυσµού, των κοινωνικών φορέων, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κρατικών φορέων να εναρµονιστούν και να συµπροσανατολιστούν επί µακροχρονίου βάσεως. Στόχος είναι η προστασία του Γεωπάρκου να στηριχθεί όχι µόνο σε νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα αλλά και στην ευαισθητοποιηµένη, µέσω προγραµµάτων ενηµέρωσης, προβολής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, περιβαλλοντική συνείδηση όλων των εµπλεκόµενων παραγωγών, πληθυσµού και κοινωνικών φορέων.

Οικονοµία: Να επιδιωχθεί η διατήρηση ή και η περαιτέρω αναβάθµιση της οικονοµικής δραστηριότητας αξιοποίησης των φυσικών πόρων του Γεωπάρκου σ΄ αυτές τις περιοχές, που οι οικονοµικές δραστηριότητες έχουν υψηλή αποδοτικότητα και διεθνή   ανταγωνιστικότητα και η τυχόν άσκησή τους, υπό περιβαλλοντικούς περιορισµούς, δεν συνεπάγεται µόνιµη ή ουσιώδη βλάβη στη λειτουργία του περιβάλλοντος.

Επιδιώξεις

Οι επιδιώξεις ενός γεωπάρκου αφορούν στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής στην οποία βρίσκεται αυτό και συνίστανται στα εξής:

Προστασία: Το Γεωπάρκο επιχειρεί να διατηρήσει τα σημαντικά γεωλογικά χαρακτηριστικά και να εξερευνήσει/ παρουσιάσει μεθόδους βελτιστοποίησης της διατήρησης. Η Διαχειριστική Αρχή κάθε Γεωπάρκου διασφαλίζει ικανά μέτρα προστασίας σε συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις τοπικές παραδόσεις της περιοχής.

Εκπαίδευση: Το Γεωπάρκο οργανώνει δραστηριότητες και παρέχει συμπαράσταση στην προώθηση της γεωεπιστημονικής και εν γένει περιβαλλοντικής γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την ερμηνεία των γεωτόπων, μουσεία, κέντρα ενημέρωσης,μονοπάτια, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, έντυπο υλικό, χάρτες,παρουσιάσεις,   σεμινάρια, κλπ. Ένα Γεωπάρκο υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και τη συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα, παρακινώντας το διάλογο μεταξύ των γεωεπιστημόνων και των τοπικών πληθυσμών.

Γεωτουρισμός: Ένα Γεωπάρκο διεγείρει την οικονομική δραστηριότητα και την αειφόρο ανάπτυξη μέσω του γεωτουρισμού. Προσελκύοντας ένα αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών, το Γεωπάρκο αναζωογονεί την τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Επίσης, ενθαρρύνει τη δημιουργία τοπικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων σχετιζόμενων με τον γεωτουρισμό και τα γεωπροϊόντα.

Ως Γεωπάρκο, σύμφωνα με την UNESCO, χαρακτηρίζεται μία περιοχή με ικανό αριθμό θέσεων γεωλογικής κληρονομιάς κάθε κλίμακας, ένα μωσαϊκό γεωτόπων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σπανιότητας ή κάλλους, αντιπροσωπευτικών της περιοχής, των γεγονότων και διαδικασιών της γεωλογικής ιστορίας της. Πιθανώς το ενδιαφέρον της περιοχής να μην είναι μόνο γεωλογικό αλλά να έχει επίσης και οικολογική, μεταλλουργική, μεταλλευτική, αρχαιολογική, ιστορική, ή πολιτιστική αξία, όπως άλλωστε συμβαίνει με την υπό εξέταση περιοχή της Λαυρεωτικής.

Γεώτοποι ονομάζονται οι γεωλογικές – γεωμορφολογικές εμφανίσεις και μορφές που αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές της Ιστορίας της Γης, είναι σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές διεργασίες που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης.